Reklamace

Během dopravy veřejným dopravcem, zodpovídá za riziko ztráty, zničení nebo poškození věci prodávající. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy (zejména ust. § 1914 a násl. a ust. § 2099 a násl.).

Veškeré vady musí být prodávajícímu písemně oznámeny bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Před vyšitím/potiskem si textil prosím zkontrolujte. Reklamace na zjevné vady (např. díra z výroby, chybně dodané zboží) nejsou na zboží s výšivkou, či potiskem přijímány. Uplatnění práv z vadného plnění přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

Prodávající je v případě podstatného porušení kupní smlouvy povinen uznané vady odstranit dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, opravou věci, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo jiným dohodnutým způsobem, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy je prodávající povinen vadu věci odstranit, nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.