Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Winner Sport, a. s. 

I.

Obecné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Winner Sport, a.s., se sídlem v Brně, Olomoucká 3419/7, PSČ 618 00, IČO: 29363772 na straně jedné (dále jen "prodávající") a kupujícího, kterým je podnikatel na straně druhé (dále jen "kupující").

Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující se Všeobecnými obchodními podmínkami svůj souhlas.

II.

Předmět koupě

Předmětem koupě je dodávka textilních výrobků a dalšího zboží (dále jen „zboží" či „předmět koupě"), závazně sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy.

III.

Uzavření kupní smlouvy, kupní cena zboží

Kupní cena za zboží je splatná předem či hotově při převzetí zboží, s výjimkou kupujících, jimž prodávající povolil odebírání zboží oproti převzetí či zaslání daňového dokladu (faktury) - v takových případech je kupní cena splatná vždy dle údaje na takovém daňovém dokladu.

Poskytnutí splatnosti není automatické a podléhá schvalování na základě spolupráce a obratu zákazníka.

Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být kupujícím učiněna prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo v rámci internetového obchodu prodávajícího.

Kupujícímu může být na základě vyplnění přihlašovacího formuláře zpřístupněn internetový obchod. Poté mu bude ze strany prodávajícího individuálně přidělena cenová kategorie.

Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud tato není upravena novým ceníkem, představuje cena dle aktuálního ceníku zboží, v době uzavření kupní smlouvy, platnou kupní cenu za dané zboží.

Dnem vydání nového ceníku se ruší platnost ceníku starého. Cena zboží uvedená v ceníku v sobě nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

IV.

Dodací lhůta a dodací podmínky

Zboží, které je v době uzavření kupní smlouvy skladem, je expedováno do druhého pracovního dne, pokud se nejedná o zboží s přidanou hodnotou (potisk, výšivka apod.). V případě, že je předmětem kupní smlouvy zboží, jež skladem není, prodávající upřesní kupujícímu předběžnou dodací lhůtu telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Kupující ve smlouvě zřetelně vyznačí jednu z následujících variant způsobu předání zboží:

  1. Osobní převzetí ve skladu v Brně.
  2. Přepravní službou PPL CZ s dobírkou, převodem či zálohou.

V případě prvního způsobu dodání zboží, je místem plnění sídlo skladu v Brně. Má-li prodávající předmět koupě odeslat, platí, že prodávající odevzdal věc kupujícímu okamžikem, kdy došlo k předání věci k přepravě prvnímu dopravci či kupujícímu (ten který nastal dříve).

Pro území České republiky:

Pokud předmět koupě nedosahuje vyšší částky 8.000, - Kč s DPH, náklady za dopravu a případnou dobírku hradí kupující, společně s kupní cenou za zboží, a to formou zvláštní položky ve faktuře. Cena za dopravu činí 120 Kč s DPH za jeden balík do 20 kg a cena doběrečného je 30 Kč s DPH. V případě předmětu koupě převyšujícím částku 8.000, - Kč s DPH, dopravné ani doběrečné prodávající neúčtuje. Balné se neúčtuje v žádném případě.

Pro území Slovenské republiky:

Pokud předmět koupě nedosahuje vyšší částky 8.000, - Kč s DPH, náklady za dopravu a případnou dobírku hradí kupující, společně s kupní cenou za zboží, a to formou zvláštní položky ve faktuře. Cena za dopravu činí 8 EUR s DPH za jeden balík do 20 kg a cena doběrečného je 1,50 EUR s DPH. V případě, že cena zboží zasílaného v jedné zásilce převyšuje částku 8.000, - Kč s DPH, dopravné ani doběrečné prodávající neúčtuje. Doručení na Slovenskou republiku zpravidla probíhá do 48 hodin.

Doprava do ostatních zemí bude řešena individuálně po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě souhlasu kupujícího, je prodávající oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je poté povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

V.

Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby, včetně případného dopravného a DPH.

Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:

  1. Dobírkou.
  2. Bankovním převodem na základě faktury vystavené po dodání zboží, či po předání prvému veřejnému dopravci.
  3. V hotovosti při předání zboží kupujícímu.
  4. 100 % záloha včetně DPH předem (na základě zálohové faktury prodávajícího). 
  5. x % jako částečná platba předem + doplatek v hotovosti při převzetí zboží.

Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak, je vydaná faktura splatná do 7 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

V případě vyšší částky objednávky je prodávající oprávněn požadovat částečnou nebo 100% zálohu předem. Tento požadavek závisí na vzájemné spolupráci se zákazníkem a výší obratu.

V případě souhlasu kupujícího s částečným plněním kupní smlouvy, je prodávající oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

VI.

Úrok z prodlení

Pro případ prodlení při úhradě závazků vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím, se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení platby nebo plnění.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohy více než 10 dnů po dohodnutém termínu, v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu se smlouva od počátku ruší. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení úroku z prodlení.

VIII.

Reklamace

Během dopravy veřejným dopravcem, zodpovídá za riziko ztráty, zničení nebo poškození věci prodávající. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy (zejména ust. § 1914 a násl. a ust. § 2099 a násl.).

Veškeré vady musí být prodávajícímu písemně oznámeny bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Před vyšitím/potiskem si textil prosím zkontrolujte. Reklamace na zjevné vady (např. díra z výroby, chybně dodané zboží) nejsou na zboží s výšivkou, či potiskem přijímány. Uplatnění práv z vadného plnění přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

Prodávající je v případě podstatného porušení kupní smlouvy povinen uznané vady odstranit dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, opravou věci, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo jiným dohodnutým způsobem, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy je prodávající povinen vadu věci odstranit, nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.

IX.

Internetový obchod

Před zahájením spolupráce je kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami.

Přihlašovací jméno a heslo, kterým se přihlašuje do systému prodávajícího je známé pouze kupujícímu. V případě jeho ztráty nebo zneužití, je kupující povinen oznámit toto neprodleně prodávajícímu. Prodávající provede zablokování účtu kupujícího a nastaví nové heslo, které kupující později změní dle svého uvážení.

Registrací na www.winnersport.cz souhlasíte se zasíláním newsletterů, z jejichž odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Po přihlášení do e-shopu se Vám zobrazí dostupnost a ceny zboží. Skladové zásoby brněnského skladu se automaticky aktualizují 1x za 30 minut.

Objednávky na skladové položky přijaté do 11:00 hod. expedujeme v den přijetí objednávky v případě objednávky zboží bez potisku.

U každého výrobku máme k dispozici velikostní tabulku. Tolerance rozměrů je +/- 1-2cm. Pokud si správností velikostí nejste jistí, doporučujeme objednat vzorky, které poskytujeme oproti hotovosti či dobírce. Zákazníkům, kteří mají s námi podepsanou Rámcovou smlouvu poskytujeme vzorky na základě zápůjčkového listu.

Vzorky přijímáme zpět nepoškozené a v originálním obalu.

Veškeré fotografie zveřejněné na webu www.winnersport.cz jsou ilustrační, může nastat odlišnost odstínu barvy – záleží na typu a nastavení monitoru.

Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu jsou (jako závazný návrh kupní smlouvy) prodávajícím potvrzovány e-mailem a jsou pro kupujícího vždy závazné ihned po odeslání na server.

X.

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude vždy řádně a viditelně oznámena na stránkách prodávajícího https://www.winnersport.cz/ před její účinností, přičemž změny obchodních podmínek nabývají účinnosti 15. dnem ode dne jejich zveřejnění na internetové adrese https://www.winnersport.cz/. Kupující má právo změny odmítnout a kupní smlouvu či jiný závazek řídící se obchodními podmínkami z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 15 dnů, která počne běžet doručením písemné výpovědi prodávajícímu. Chování kupujícího v intencích aktuálně účinných obchodních podmínek se však vždy považuje za souhlas s jejich obsahem či změnou.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí primárně uzavřenou kupní smlouvou a dále těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, pak všechny spory vznikající z této smlouvy případně z Rámcové kupní smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu jedním nebo více rozhodci.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2023.